شرکت کیمیا دارو تجارت دی در نظر دارد عملیات اجرائی فاز اول پروژه را در قالب مناقصه به شرح به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. لذا بدین وسیله از کلیه شرکت های صلاحیت بندی شده و دارای سوابق کاری مناسب دعوت به عمل می آید. از تاریخ نشر آگهی به مدت 20 روز با در دست داشتن موقینامه در وقت اداری جهت دریافت اسناد به نشانی یزد – میدان مهدیه – بلوار شهید بهشتی – جنب داروخانه بو علی طبقه 3 مراجعه و پس از دریافت اسناد حداکثر تا ظرف 3 روز نسبت به عودت مدارک تکمیل شده به نشانی فوق اقدام نمایید.